Privatumo politika

• Pirkėjas, susipažinęs su šia Privatumo politika t.y., Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas, būtų tvarkomi copy24.lt veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, registruodamasis copy24.lt sistemoje, laikomas išreiškusiu sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės, elektroninio pašto adreso, telefono numerio, IP adreso) tvarkymo copy24.lt Tiesioginės rinkodaros tikslais.

• Asmenys, norintys įsigyti prekių ir/ar paslaugų, ir/ar sukurti paskyrą copy24.lt, privalo pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, ir gyvenamosios vietos ir/arba prekės pristatymo vietos adresą. Pirkėjas laikomas atsakingu dėl pateiktų duomenų teisingumo. (Šiuo metu copy24.lt sistemoje paskyrų sukūrimas ir valdymas nėra galimas, klientai gali naudotis tinklapiu be paskyrų susikūrimo).

• Asmens kodą copy24.lt iš Pirkėjo reikalauja pateikti tik tais atvejais, kai Pirkėjas užsako copy24.lt ar copy24.lt partnerių prekes lizingu, ir/arba perkant prekės garantiją ir/ar draudimą.

• Pirkėjas gali bet kuriuo metu keisti ir/ar pildyti savo Asmens duomenis prisijungęs prie sukurtos Paskyros copy24.lt bei kreiptis į copy24.lt el. paštu info@copy24.lt dėl pagalbos keičiant duomenis bei norint atsisakyti Paskyros. (Šiuo metu copy24.lt sistemoje paskyrų sukūrimas ir valdymas nėra galimas, klientai gali naudotis tinklapiu be paskyrų susikūrimo).

• Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo iš copy24.lt nepageidauja, kad pateikti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios copy24.lt ir Paskyros nustatymų lange pakeisti ten esančią sutikimo teiginio informaciją apie naujienų pristatymo būdus ir Asmens duomenų tvarkymą arba pašalintį paskyrą, jei Pirkėjas nesutinka su pateiktomis nuostatomis. Taip pat visais atvejais Pirkėjas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@copy24.lt arba skambinti copy24.lt klientų konsultavimo telefonu +370 698 49070 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais. Pirkėjas gali atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje, ar kitais naujienlaiškio paraštėje nurodytais būdais.

• copy24.lt patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti
Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje copy24.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose,
projektuose). copy24.lt taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi copy24.lt veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.

• copy24.lt įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus esant Pirkėjo sutikimui, vykdant užsakymą per copy24.lt partnerius bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

• Pirkėjas turi teisę: pateikęs užklausą copy24.lt raštu, susipažinti sucopy24.lt turimais savo Asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per pastarąjį (vieną) mėnesį; pateikti prašymą copy24.lt raštu, elektroniniu paštu info@copy24.lt, telefonu +370 698 49070, dėl Paskyros ištrynimo arba Asmens duomenų valdymo veiksmų sustabdymo, kai tai daroma nesilaikant teisės aktų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus; nesutikti su Privatumo politika bei Pirkėjo Asmens duomenų disponavimu šioje Privatumo Politikoje nurodyta tvarka – tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje copy24.lt; atlikti kitus veiksmus, numatytus Privatumo politikoje bei teisės aktuose. Išvardintais atitinkamais atvejais copy24.lt ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų Pirkėjui pateikia atsakymą bei atlieka pateiktame prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti.

• Prekių atsiėmimo metu pareikalautas pateikti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik asmens tapatybės identifikavimui.

• Pirkėjas, sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant
įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš copy24.lt kaip pardavėjo ar iš Partnerių, taip pat sutinka, kad jo Asmens duomenys gali būti perduoti copy24.lt Partneriams.

• Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes
tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams,
numatytiems šioje Privatumo politikoje.

• copy24.lt Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi copy24.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje.

• Po Paskyros panaikinimo Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, kai Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (1) pasinaudota vykdant
neteisėtą veiką ar (2) įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus
atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (3) jeigu copy24.lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu copy24.lt yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus copy24.lt pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimus; ar (4) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

• copy24.lt vidiniai technologiniai sprendimai užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys copy24.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, t. y., asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

• Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie copy24.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo
prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti copy24.lt

• Esant arba diagnozuojant galimus sutrikimus copy24.lt, Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

• Jeigu copy24.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

• Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos elektroninės parduotuvės copy24.lt paslaugos visa apimtimi, į Pirkėjo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie copy24.lt, gali būti įrašyti Slapukai.

• Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės copy24.lt funkcijos jam gali neveikti.

• copy24.lt naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis copy24.lt svetainės funkcijų gali neveikti. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. copy24.lt nenaudoja šios rūšies Slapukų, tačiau atkreipia Pirkėjų dėmesį, kad kai kurie copy24.lt Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Pirkėjas įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų copy24.lt Partnerį.

Ši Privatumo politika yra galiojanti neterminuotą laiką. Bet kokie Privatumo politikos pasikeitimai bus
skelbiami ir viešai matomi copy24.lt tinklalapio sistemoje.

Naudojamos sąvokos

• Administratorius – copy24.lt rinkodaros skyriaus darbuotojas.

• Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

• Asmens duomenų valdytojas – copy24.lt.

• Paskyra – tai prisijungimo prie copy24.lt sąskaita, kuri sukuriama aktyviais Pirkėjo veiksmais pagal nurodytą veiksmų seką copy24.lt tinklalapyje ir kurioje yra saugomi Pirkėjo asmeniniai duomenys bei užsakymų istorija.

• Paslaugos – visos copy24.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių, esančių copy24.lt, pardavimą.

• Pirkėjas – tai: (1) veiksnus pilnametis asmuo; arba (2) nepilnametis asmuo nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų
sutikimą; (3) emancipuotas nepilnametis asmuo; (4) juridiniai asmenys.

• Slaptažodis – tai raidžių ir/ar skaičių kombinacija, sukurta ir naudojama Pirkėjo, siekiant registruotis
copy24.lt sistemoje bei savo Paskyroje.

• Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio copy24.lt, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie copy24.lt ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.

• Taisyklės – tai prekių pirkimo – pardavimo copy24.lt taisyklės.

• Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes
ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

• copy24.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.copy24.lt, valdoma UAB „Spalvų žaismas“ – pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigtos ir veikiančios įmonės, kurios kodas – 123545555, adresas korespondencijai – Architektų g. 19, Vilnius, 04112, Lietuva; duomenys apie įmonę saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre; ir/arba, atitinkamai pagal teksto prasmę žemiau, UAB „Spalvų žaismas“.

• copy24.lt partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas copy24.lt; su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos arba projektai.

• copy24.lt paskyros – tai copy24.lt paskyros įvairiuose socialiniuose tinkluose (Pvz.: Facebook, Google+, Twitter, Instagram), kuriose copy24.lt aktyviai bendrauja su savo esamais ir/ar potencialiais pirkėjais.

 
 

Atgal
Į pradžią

Į viršų